سلامتی اطمینان و سیاستهای محیط زیستهدفمان رسیدن به جایی است که در زمینه صنعت نفت و گاز در ترکیه به عنوان یک نمونه و سرآمدو قابل ارجا عی که دارای سیاست سلامت و ایمنی می باشد باشیم. سالهاست در جهت اعمال به بهترین نوع سیاست سلامت و ایمنی و توسعه و گسترش آن و همچنین خلق و ارایه سیستهای مخصوص به خود در زمینه سلامت و ایمنی تلاش می کنیم.

قراردادهای سلامت و ایمنی ما به موارد زیر ارجعیت و الویت می دهد:

• امنیت شغلی، بهداشت و سلامت حرفه ای، تناسب با قوانین محیط زیست ، در بالاترین درجه و در کنار آن رساندن کارهای تولید به بالاترین کیفیت,

• رعایت کردن حداقل شرایط امنیت و سلامت شغلی لازم و ضروری در هر زمان و توسعه این شرایط ,

• توسعه و گسترش قرارداد سلامت و ایمنی بطور مداوم و همچنین ارایه آموزشهای لازم جهت تداوم و پایداری آن,

• اولویت دادن به طراحی ها و ابزار آلات متناسب با محیط زیست

بمنظور دستیابی به سیاست جامع سلامتی ، امنیت وبهداشت محیط زیستی، بهتر کردن و ارتقاء مداوم شیوه های بهداشت و ایمنی و حفظ محیط زیست بطور مداوم تلاش می کنیم. بعنوان تأسیسات پتروتک و و کارکنان آن بصورت منفرد و یا بصورت جمعی همواره به سیستهای خود پایبند بوده و در کنار آن قراردادهای کاری که با شرکتهای زیرگروه خود و تدارک کننده ها می بندیم شامل تمامی موارد موجود در سیاستهایمان می باشد.

برای تداوم و ادامه برنامه سیاستهای سلامت و ایمنی، دارای گروه سازمانی سلامت و ایمنی متشکل از کارکنان متخصص و مجرب و همچنین گاهی مهمانان بازدید کننده از برنامه های خود می باشیم. وظایف گروه مخصوص به برنامه سیاستهای سلامت و ایمنی در زیر آمده است:

• برای مواردی از جمله :تأیید صحت برنامه سلامت و ایمنی : طراحی و شروع به کار تأسیسات جدید ، شروع یک خط تولید جدیدو همچنین بمنظور بررسی روند جدید و تحقیقات و آنالیزهای ریسک و خطر، سیستم تأیید صحت سیاستهای سلامت و ایمنی را بکار می بریم. همچنین بمنظور روند و متد، و نگرانیهای مربوط به اجتماع و محیط زیست، در صورت وجود ، بررسی و آنالیز فاکتورها ی مهم ریسک و خطر، شناسایی اقداماتی که انجام گرفته خواهد شد و فرایند ارزیابی ریسک و همچنین اقدامات اصلاحی ممکن و اقداماتی در جهت حل و فصل، سیستم تأیید صحت سیاستهای سلامت و ایمنی را بکار می بریم.

همان سیستم تأیید صحت سیاستهای سلامت و ایمنی، و بررسی صحت سیاستهای سلامت و ایمنی و همچنین اثبات هر گونه نقص و کاستی وارایه طرح و برنامه بمنظور برطرف کردن آنها در بخش خودمان نیز می پردازیم.

• آزمایش برنامه های سلامت و ایمنی در تأسیسات: بمنظورایجاد هماهنگی کامل با برنامه های های سلامت و ایمنی خود،اهمیت فوق العاده ای به آزمایش و کنترل می دهیم. بمنظور بررسی و تأیید، اعمال سیاستهای سلامت و ایمنی هر سال یکبار از تأسیسات خود بازرسی و کنترل به عمل می آوریم. بدین منظور، گروه سازمانی برنامه های های سلامت و ایمنی ما با کارکنان متخصص و مجرب و بازرسینی که گاه گاهی به کنترل و بازرسی می پردازند،همکاری می کنیم. این ساختار، هم از طرف اعضای گروه (یطور مثال:متخصصین زمین شرکت ) نکته پرش بمنظور انجام ارزیابیهای کاملتر و جامعتر بعدی و هم یافتن دیدگاههای بهتر و مشترک برای کارهای مشترکمان قادر می سازد.

در حین انجام کنترل و بازرسیهای منظم و مرتب ، در ارتباط با نواقص و کاستی های موجود در بخشهای مختلف، انجام بازرسی های اضافی و جبران کاستی های موجود انجام می گیرد. در صورت وجود هر گونه عملکرد ضعیف و ارایه این ضعف،بعد از کسب تأییدیه از هیئت مدیره برای ارایه یک طرح سازنده قابل اجرا 30 روز فرصت داده می شود. این کارهای سازنده متناسب با سیستم موجود تا زمان فرارسیدن بازرسی و کنترل بعدی از طرف گروه سلامت و ایمنی مورد تعقیب قرار می گیرند.

تمامی نتایج و یافته ها به حضور هیئت مدیره و مدیر مرتبط ارایه می شود.

• کنترل و بازرسی داخلی برنامه های سلامت و ایمنی شغلی: از طرف گروه سازمان یافته برنامه های سلامت و ایمنی کاریمان ، در بازه های زمانی منظم کارهای بازرسی و کنترل داخلی انجام می گیرد. در پی این کنترلها و بازرسی های منظم ،به نواقص و کمبودهای تثبیت شده اهمیت داده و در نظر می گیریم.