درباره پتروتک

کارخانه بین المللی ما در زمینه تولید تجهیزات نفتی و دکلهای حفاری با رعایت استانداردهای جهانی مشغول به فعالیت می باشد. فعالیت اصلی ما در زمینه تولید دکلهای حفاری متحرک ٬ تجهیزات حفاری تقویت (بطور مثال:سیستمهای کنترل حالت کاملا جامد٬تجهیزات کنترل فشار٬ قطعات نصب و راه اندازی ) سمنت کاری٬ بخشهای اسیداسیون و واحد ورود به سیستم می باشد.علاوه بر این فراهم کننده تجهیزات حفاری و ناوگان پشتیبانی می باشیم.

از فواید و مزایای شرکت پتروتک در ترکیه می توان ٬ قابل ترکیب بطور مؤثر با اجزای آورده شده از خارج از کشور٬ ساده بودن٬داشتن طراحی آسان و ساده٬ داشتن مالیات مناسب٬ چند منظوره می باشد که با تولیدات تجهیزات قابل اطمینان بطور کامل اساس شرکت خود را بنا کردیم.